فعال و غیر فهال کردن Shift به هنگام باز کردن اکسس - اکسس
X
تبلیغات
زولا
زمان ثبت : جمعه 4 اسفند 1385 در ساعت 02:43 ق.ظ
نویسنده : علی نجاری
عنوان : فعال و غیر فهال کردن Shift به هنگام باز کردن اکسس

برای فعال و غیر فعال کردن کلید Shift هنگام باز شدن اکسس

 

سه دکمه روی یک فرم مطابق شکل بالا ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن بنویسد.
(نمایش کدهای نوشته شده مناسب نیست ولی اگر آنرا در حافظه کپی کنید و در ماجول فرمتان کپی کند بدرستی تمایش داده می شود .)

 

'برای اولین دفعه :
Private Sub Create_Click
()
On Error GoTo Er

Dim db As Database
Dim prp As Property
Set db = CurrentDb
Set prp = db.CreateProperty("allowbypasskey", dbBoolean, False)
db.Properties.Append prp
db.Close

Ex:
Exit Sub
Er:
If Err.Number = 3367 Then
MsgBox "این خاصیت ایجاد شده و لازم نیست مجددا ایجاد شود"
End If
Resume Ex

End Sub

'جهت غیر فعال کردن شیفت
Private Sub ShiftNo_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
db.Properties("allowbypasskey") = False
db.Close
End Sub

'جهت فعال کردن شیفت
Private Sub ShiftOk_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
db.Properties("allowbypasskey") = True
db.Close
End SubX
تبلیغات
زولا

Access codes