اموزش قسمت اول - اکسس
X
تبلیغات
زولا
زمان ثبت : چهارشنبه 20 دی 1385 در ساعت 03:36 ب.ظ
نویسنده : علی نجاری
عنوان : اموزش قسمت اول

این مقاله نحوه ایجاد قابلیتی را می آموزد که ; ضوابط فیلتر کردن را از طریق یک فرم جدولی اکسس 2000 وارد کنید و دکمه ای بنام Query داشته باشید تا فیلتر اعمال شود.

این فیلتر 4 تکست باکس دارد بنام های txtFirstName, txtMiddleInitial, txtLastName,  و txtSSN .جدول دیتابیس member نام دارد و فیلد هایی بنام های First, Mi,Last,  و  SSN دارد .

فانکشن AttachAnd برای ساخت جمله فیلتر کننده SQL استفاده میشود .

"First='David' and Last='Nishimoto'".

 

ساخت فانکشن :

Option Compare Database

    Dim ssql

1- کاربر دکمه query را فشار داد

2-یا اینکه شما میتوانید یک دکمه برای رویداد exit قرار دهید.

    Private Sub cmdQuery_Click()

        BuildQueryCommand

    End Sub

3- فانکشن BuildQueryCommand یک فیلتر با ضوابطی که از تکست باکس ها دریافت کرده میسازد

4 – قوانین فیلتر اعمال شد .

    Private Function BuildQueryCommand()

        sSQL = ""

        Call AttachAnd("First", "'" & txtFirstName & "'")

        Call AttachAnd("Mi", "'" & txtMiddleInitial & "'")

        Call AttachAnd("Last", "'" & txtLastName & "'")

        Call AttachAnd("SSN", "'" & txtSSN & "'")

           

        Filter = sSQL

        FilterOn = True

   

    End Function

ضوابط چندگانه یا تکی را بررسی کنید
 Single: "first='David'"

Multiple:"First='David' and Last='Nishimoto'"

    Private Function AttachAnd(sField, sValue)

   

        If sValue = "''" Or sValue = "" Then

            Exit Function

        End If

   

        If Occurances(sSQL, "=") = 0 Then

            sSQL = sSQL & sField & "=" & sValue

        Else

            sSQL = sSQL & " and " & sField & "=" & sValue

        End If

   

    End Function

رخدادهای یک طرح را در عبارت sql بشمارید

    Private Function Occurances(sSQL, sOperator)

    Dim offset

    Dim iCount

 

        offset = 1

        While offset <> 0

               offset = InStr(offset + 1, sSQL, sOperator)

               If offset > 1 Then

                       iCount = iCount + 1

               End If

        Wend

 

        Occurances = iCount

       

    End FunctionX
تبلیغات
زولا

Access codes