اکسس
X
تبلیغات
زمان ثبت : یکشنبه 12 خرداد 1387 در ساعت 01:47 ب.ظ
نویسنده : علی نجاری
عنوان : سلامی دوباره به دوستان

با عرض معذرت از تاخیر زیادم نسبت به به روز کردن وبلاگ

از این پس قصد دارم به صورت مکرر این وبلاگ رو به روز کنم

 زمان ثبت : شنبه 7 مهر 1386 در ساعت 07:18 ب.ظ
نویسنده : علی نجاری
عنوان : BrowseFolder Dialog

 

'برای استفاده از کد ها فقط کافی است که آن را در یک ماژول کپی و پیست کنید

'This code was originally written by Ali Najari.
'It is not to be altered or distributed,
'except as part of an application.
'You are free to use it in any application,
'provided the copyright notice is left unchanged.
'
'Code courtesy of
'Ali Najari

Private Type BROWSEINFO
  hOwner As Long
  pidlRoot As Long
  pszDisplayName As String
  lpszTitle As String
  ulFlags As Long
  lpfn As Long
  lParam As Long
  iImage As Long
End Type

Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" Alias _
            "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, _
            ByVal pszPath As String) As Long
           
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" Alias _
            "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) _
            As Long
           
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1
Public Function BrowseFolder(szDialogTitle As String) As String
  Dim X As Long, bi As BROWSEINFO, dwIList As Long
  Dim szPath As String, wPos As Integer
 
    With bi
        .hOwner = hWndAccessApp
        .lpszTitle = szDialogTitle
        .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS
    End With
   
    dwIList = SHBrowseForFolder(bi)
    szPath = Space$(512)
    X = SHGetPathFromIDList(ByVal dwIList, ByVal szPath)
   
    If X Then
        wPos = InStr(szPath, Chr(0))
        BrowseFolder = Left$(szPath, wPos - 1)
    Else
        BrowseFolder = vbNullString
    End If
End Function
'*********** Code End *****************1 2 3 4 5 ... 8 >>
X
تبلیغات

Access codes